You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że

Przychodnia Weterynaryjna Veticus
lek. wet. Tomasz Senderowski

z siedzibą
ul. 11 Listopada 24
41-717 Ruda Śląska

jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Potrzebujemy ich, by prawidłowo prowadzić dokumentację lekarsko-weterynaryjną.

Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Przychodnia Weterynaryjna Veticus.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające to Laboratoria, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).

Przychodnia Weterynaryjna Veticus nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Inne informacje

W oparciu o Państwa dane osobowe Przychodnia Weterynaryjna Veticus nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Realizacja przez podmiot Przychodnia Weterynaryjna Veticus Państwa uprawnień przewidzianych RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczegółowych, a w szczególności nie będzie naruszać stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381).